Obchodní podmínky

Všeobecně závazné podmínky rezervace a on-line prodeje vstupenek prostřednictvím internetu, platných pouze ve Vesnickém hudebním klubu z.s. a pouze pro členy Vesnického hudebního klubu, jakožto soukromého spolku zapsaného v obchodním rejstříku pod IČ. 19336314 a se sídlem v Chotěmicích 33, 392 01. 

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím provozovatele kulturní akce, provozované Vesnickým Hudebním klubem Chotěmice, zapsaným spolkem (dále jen „provozovatel“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel klubu) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci nebo on-line prodeje vstupenek přes internet. Podmínky z tohoto dokumentu jsou shodné s podmínkami při rezervaci ubytování.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Vesnický hudební klub pouze prodej vstupenek z pověření pro Vesnický hudební klub s místem konání Chotěmice 33, 392 01. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem.

Rezervace vstupenek

Zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase před zahájením koncertu, tak může provozovatel klubu vstupenky uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Vstupenky si zákazník může vyzvednout pouze na pokladně klubu, a to sdělením variabilního čísla rezervace, nebo svých kontaktních údajů zadaných při rezervaci. Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem klubu za účelem kontroly.

Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenky pouze na 1 koncert. Rezervovat vstupenky na další koncert může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování provozovatelem nebo obsluhou kulturního zařízení. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného nevyzvednutí vstupenky a neodvolání rezervace, mu může být budoucí rezervace zablokována. Rezervaci lze odvolat osobně, mailem nebo telefonicky.

Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace nebo on-line nákupu vstupenek do Vesnického hudebního klubu.

Ceny a poplatky při on-line prodeji

Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu vstupenky, je vždy uveden při výpisu objednávky.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Doprava a platba

Zprostředkovatelem platební brány je společnost Comgate, Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro a také platby Apple Pay a Google Pay

Návod na platbu:

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Reklamační řád

Nestandardní situace při prodeji vstupenek, nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Vesnickího hudebního klubu nebo jeho středisek a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu vesnickyhudebniklub.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude Hudební klub rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu vesnickyhudebniklub.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči provozovateli.

Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024

REKLAMAČNÍ ŘÁD Vesnického hudebního klubu z.s.

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím vesnickyhudebniklub.cz

Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu vesnickyhudebniklub.cz 

Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce prostřednictvím vesnickyhudebniklub.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem.

provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Nestandardní situace při prodeji vstupenek

Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek.

V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den před termínem konání akce, Vesnikcého hudební klub nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní zakoupenou vstupenku (vstupenky). Nastalou situaci řeší pověřené osoby hudebního klubu, vesnickyhudebniklub.cz). Pověřená osoba Vescnikého hudebního klubu podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost obdržených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.

V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která Vám vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla. Takové reklamace nemůže řešit provozovatel Hudebního klubu. Kupující, který si zakoupí vstupenky prostřednictvím internetu, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.

Storno podmínky vstupenek a ubytování 

Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.

Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.

Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

Tyto samé podmínky platí i pro zakoupené vstupenky na všechny koncerty.

Vracení vstupenek

U některých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portálu vesnickyhudebniklub.cz. Tyto změny nejsou důvodem pro vrácení vstupného.

Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení neuskuteční, a to nejpozději před začátkem představení a maximálně do 7 dnů od jejich zakoupení požadovat za ně zaplacenou finanční hodnotu. Zákazník musí tak učinit písemně. Písemná žádost musí obsahovat název představení, datum a čas, počet vstupenek a cenu celkem, variabilní symbol platby a číslo účtu, na který má být zaplacená částka poukázána. Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.

Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webovém portálu vesnickyhudebniklub.cz nebo formou odpovědi na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu vaclav@vesnickyhudebniklub.cz. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená jako předprodejní poplatek.

Vracení vstupenek může, po dohodě, zajistit  provozovatel v pokladně klubu na adrese Vesnický hudební klub, zapsaný spolek, Chotěmice 33, 392 01, Chotěmice a to pouze v otevírací době klubu, tedy od pátku 17:00 do soboty 20:00.

Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamující souhlasí s tím, že provozovatel, vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2024

Vesnický hudební klub z.s. není poskytovatelem platební služby, ale majitelem licence pro propojení na platební bránu Comgate. Kontaktní údaje: Vesnický hudební klub z.s. se sídlem Chotěmice 33, 39201, Chotěmice, IČ. 19336314 Informace: info@vesnickyhudebniklub.cz Výběrem platební metody a kliknutím na tlačítko “Zaplatit + ,,konkrétní částka”” potvrzuji souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami zařízení. Společnost Vesnický hudební klub z.s. řeší reklamace plátců kartou.

Po potvrzení objednávky má Plátce možnost využít službu bankovního převodu, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje lístky ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Comgate bankovního převodu nebo Platba kartou.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Zakoupením vstupenek/doplňkového zboží dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Uživatel nesmí využívat Rezervační a nákupní systém způsobem, který by mohl snížit jeho hodnotu a/nebo poškodit, upravit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci části a/nebo celku Rezervačního a nákupního systému, či infrastruktury Poskytovatele zahrnující jakékoliv pasivní a/nebo aktivní prvky infrastruktury a/nebo síťová zařízení, či servery. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Rezervačního a nákupního systému, nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Rezervačního a nákupního systému. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku čehož tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi poskytovatele tyto údaje použijí, využijí, zneužijí nebo zpřístupní tyto údaje třetím osobám. Jakékoliv výše uvedené činnosti mohou být trestné!

Zkontrolujte si, prosím, zadanou e-mailovou adresu. Na zadaný e-mail mohou být zaslány objednané a uhrazené vstupenky nebo e-mailová zpráva potřebná k vyzvednutí vstupenek v pokladně provozovny. Na nesprávné zadaný e-mail nelze uplatňovat reklamaci a ani vyžadovat navrácení uhrazené částky za vstupenky.

Comgate payments